Kunsthaufen-Kollektiv e. V.

Haydnstraße 67
44145 Dortmund

E-Mail: info@kunsthaufen.net